I. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Kortów na terenie obiektu LKS Buk Rudy
  2. Każdy, kto przebywa na terenie kortów, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania z jego postanowieniami.
  3. Korty są czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00.
  4. Korty służą tylko i wyłącznie do gry w tenisa. Nie można z nich korzystać w innych celach, a w szczególności uprawić innych dyscyplin sportu.
  5. Godzina tenisa obejmuje
* 55 minut gry na korcie,
* 5 minut na zaszczotkowanie kortu
II. Postanowienia porządkowe
 1. Każdy kto przebywa na terenie kortów zobowiązany jest do:
* Przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania.
* Zachowania, które w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu innych osób.
* Powstrzymania się od działań mogących utrudniać lub zakłócać korzystanie z Kortów innym użytkownikom.
* Stosowanie się do instrukcji postępowania poleceń Personelu.
* Zaszczotkownia kortu po skończonej grze
 2. Na terenie Kortów zabrania się:
* Palenia tytoniu na kortach.
* Wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.
* Wprowadzania zwierząt bezpośrednio na kort.
* Wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych (określanych we właściwych przepisach).
* Używania przedmiotów znajdujących się na terenie ośrodka LKS Buk Rudy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
* Używania wulgarnych słów.
  3. Klub nie jest odpowiedzialny za zgubione przedmioty.
  4. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortów w strojach sportowych (dotyczy to w szczególności obuwia). Obuwie powinno być o płaskich podeszwach, czyste, nie może roznosić błota.
  5. Z jednego kortu mogą korzystać maksymalnie 4 osoby i tylko w celu gry podwójnej (debel).
  6. Personel jest uprawniony do odmowy wstępu lub wyproszenia z RKT osób:
* Nie stosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu.
* Których zachowanie lub ubiór uzna za nieodpowiedni.
* Co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z kortów zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
  7. W razie zajścia powyższych okoliczności określonych w punkcie 6 kwoty zapłacone z tytułu korzystania z kortów nie podlegają zwrotowi.
  8. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub poleceniami Personelu, ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę.
  9. Za rzeczy pozostawione na Korcie odpowiada Użytkownik.
III. Zasady dokonywania rezerwacji i wnoszenia opłat za korzystanie z Kortów
  1. Rezerwacji dokonuje się na terenie RKT w recepcji, osobiście lub telefonicznie. Rezerwacja jest skuteczna po zatwierdzeniu przez Personel.
  2. Odwołanie rezerwacji przez Użytkowników bez obowiązku dokonywania opłat jest dopuszczalne nie później niż 8 godziny przed zarezerwowanym terminem.
  3. Opłata za korzystanie z Kortów dokonuje się przed rozpoczęciem gry na Kortach.
IV. Postanowienia końcowe.
  1. Wysokość opłat za korzystanie z Kortów, innych usług oraz sprzętu i akcesoriów do gry w tenisa określa cennik dostępny w recepcji lub poniżej.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.